เทคนิคการตบบอลเร็วของวอลเลย์บอล

สำหรับเทคนิคในการตบบอลเร็ว มีด้วยกันหลายแบบ ดังนี้

1. บอลพม่า สำหรับเทคนิคนี้เป็นการเล่นโดยผู้เล่นเข้าทำการรุก แต่ในจังหวะกระโดดจะไม่ขึ้นกระโดดทันที เพื่อดึงจังหวะให้ตัวเซตเซตบอลกระโดดตบ การเล่นซึ่งการเล่นลักษณะนี้ทำให้สามารถหลอกตัวสกัดกั้นกระโดดสกัดกั้นบอล แต่เราดึงจังหวะเพื่อตบบอล เมื่อบอลตกสู่พื้นพอดี จะทำทำให้ไม่มีการสกัดกั้น ซึ่งเทคนิคนี้ใช้เล่นกับการรุกในลักษณะบอลเร็วห่างตัวเซตได้ด้วย โดยสามารถเล่นได้ทั้งด้านหน้าตัวเซตและด้านหลังตัวเซต

2. บอล XB (Faking A-quick and hitting B) เทคนิคนี้คือผู้เล่นเข้าทำการรุกในลักษณะบอลเร็วห่างตัวเซต X แต่เปลี่ยนทิศทางมาตบบอล B ใกล้ตัวเซต
3. เข้าทำการรุกลักษณะบอลเร็วหน้า แต่ทำการรุกไหลหลัง เทคนิคนี้คือเข้าทำการรุกในลักษณะบอลเร็วหน้าแต่เปลี่ยนทิศทางการรุกโดยเคลื่อนที่ไปตบบอลไหลหลังแทน ซึ่งอาจจะให้ตัวสกัดกระโดด เปลี่ยนทิศทางการรุก จะทำให้ไม่มีการสกัดกั้น

4.  เทคนิคการลอยตัวตบ เทคนิคนี้คือการกระโดดจากจุดหนึ่งแต่ลอยตัวไปตบบอลที่อีกจุดหนึ่ง ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นต้องมีศักยภาพในการกระโดดได้อย่างดีเยี่ยม โดยผู้เล่นสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการลอยตัวสร้างรูปแบบการรุกได้มากมาย เช่น การกระโดดลอยตัวจากด้านหน้าตัวเซต การกระโดดลอยตัวจากด้านหลังตัวเซต เป็นต้น ซึ่งการฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำจะทำให้การลอยตัวตบเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม